เพิ่งเคยดู MV ของเพลงนี้ รู้สึกขนลุก และภูมิใจแทนคนจีนจริงๆ ที่รอคอยมาเป็นร้อยปี เพื่อจะจัดโอลิมปิก

ถอดเสียงเนื้อเพลง
       

       [เฉินเทียนเจีย] อิ๋ง เจีย ลิ่ง อี๋ เกอ เฉิน ซี ไต้ ไหล เฉวียน ซิน ค่ง ชี่
       [หลิวฮวน] ชี่ ซี่ ก่าย เปี้ยน ฉิง เว่ย ปู๋ เปี้ยน ฉา เซียง เพี่ยว หม่าน ฉิง อี้
       
       [น่าอิง] หว่อ เจีย เต้า เหมิน ฉาง ต่า ไค ไค ฟั่ง หวาย เป้า เติ่ง หนี่
       [ซุนเอี้ยนจื่อ] ยง เป้า กั้ว จิ้ว โหย่ว เลอ ม่อ ชี่ หนี่ ฮุ่ย อ้าย ซ่าง เจ้อ หลี่
       [ซุนเย่ว์] ปู้ กว่าน หย่วน จิ้น โต้ว ซื่อ เค่อ เหริน ฉิ่ง ปู๋ ย่ง เค่อ ชี่
       [หวังลี่หง] เซียง เยว์ ห่าว เลอ จ้าย อี้ ฉี่ หว่อ เมิน ฮวน อิ๋ง หนี่
       
       [หานหง] หว่อ เจีย จ้ง เจอ วั่น เหนียน ชิง ไค ฟั่ง เหม่ย ต้วน ฉวน ฉี
       [โจวหัวเจี้ยน] เว่ย ฉวน ถ่ง เตอ ถู หรั่ง ปอ จ้ง เว่ย หนี่ หลิว เซี่ย หุย อี้
       [เหลียงหย่งฉี] ม่อ เซิง สู สี โต้ว ซื่อ เค่อ เหริน ฉิ่ง ปู๋ ย่ง จวี หลี่
       [วง อี่ว์เฉวียน] ตี้ จี่ ชื่อ ไหล เหมย กวาน ซี โหย่ว ไท่ ตัว ฮว่า ถี
       
       [เฉิงหลง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เว่ย หนี่ ไค เทียน พี่ ตี้
       [เยิ่นเสียนฉี] หลิว ต้ง จง เตอ เม่ย ลี่ ชง หม่าน เจอ เจา ชี่
       [ไช่อีหลิน] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ จ้าย ไท่ หยาง เซี่ย เฟิน เสี่ยง ฮู ซี
       [ซุนหนัน] จ้าย หวง ถู่ ตี้ ซัว ซิน เฉิง จี้
       
       [โจวปี่ช่าง] หว่อ เจีย ต้า เหมิน ฉาง ต่า ไค ไค หวาย หรง น่า เทียน ตี้
       [เหวยเหว่ย] ซุ่ย เย่ว์ จั้น ฟั่ง ชิง ชุน เซี่ยว หรง อิ๋ง เจีย เจ้อ เก้อ รื่อ ชี
       [หวงเสี่ยวหมิง] เทียน ต้า ตี้ ต้า โต้ว ซื่อ เผิง โหย่ว ฉิ่ง ปู๋ ย่ง เค่อ ชี่
       [หานเกิง] ฮว่า อี้ ซือ ฉิง ไต้ เซี่ยว อี้ จื่อ เว่ย เติ่ง ไต้ หนี่
       
       [วังเฟิง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เซี่ยง ยิน เย่ว์ ก่าน ต้ง หนี่
       [ม่อเหวินเว่ย] รั่ง หว่อ เมิน โต้ว เจีย โหยว ชี่ว์ เชา เย่ว์ จื้อ จี่
       [ถันจิง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [เฉินอี้ซวิ่น] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
       
       [เหยียนเหวยเหวิน] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เว่ย หนี่ ไค เทียน พี่ ตี้
       [ไต้อี้ว์เฉียง] หลิว ต้ง จง เตอ เม่ย ลี่ ชง หม่าน เจอ เจา ชี่
       [หวังเสีย-หลี่ซวงสง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ จ้าย ไท่ หยาง เซี่ย เฟิน เสี่ยง ฮู ซี
       [เลี่ยวชางหย่ง] จ้าย หวง ถู่ ตี้ ซัว ซิน เฉิง จี้
       
       [หลินอีหลุน] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เซี่ยง ยิน เย่ว์ ก่าน ต้ง หนี่
       [จางนารา] รั่ง หว่อ เมิน โต้ว เจีย โหยว ชี่ว์ เชา เย่ว์ จื้อ จี่
       [หลินจุ้นเจี๋ย] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [อาตู้] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
       
       [หรงจู่เอ๋อ] หว่อ เจีย เต้า เหมิน ฉาง ต่า ไค ไค ฟั่ง หวาย เป้า เติ่ง หนี่
       [หลีอี่ชุน] ยง เป้า กั้ว จิ้ว โหย่ว เลอ ม่อ ชี่ หนี่ ฮุ่ย อ้าย ซ่าง เจ้อ หลี่
       [หวงต้าเหว่ย] ปู้ กว่าน หย่วน จิ้น โต้ว ซื่อ เค่อ เหริน ฉิ่ง ปู๋ ย่ง เค่อ ชี่
       [เฉินคุน] เซียง เยว์ ห่าว เลอ จ้าย อี้ ฉี่ หว่อ เมิน ฮวน อิ๋ง หนี่
       
       [เซี่ยถิงฟง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เว่ย หนี่ ไค เทียน พี่ ตี้
       [หานเหล่ย] หลิว ต้ง จง เตอ เม่ย ลี่ ชง หม่าน เจอ เจา ชี่
       [วิเวียน ซู] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ จ้าย ไท่ หยาง เซี่ย เฟิน เสี่ยง ฮู ซี
       [เฟ่ยเสียง] จ้าย หวง ถู่ ตี้ ซัว ซิน เฉิง จี้
       
       [ทังช่าน] หว่อ เจีย ต้า เหมิน ฉาง ต่า ไค ไค หวาย หรง น่า เทียน ตี้
       [หลินจื้อหลิง-จางจื่อหลิน] ซุ่ย เย่ว์ จั้น ฟั่ง ชิง ชุน เซี่ยว หรง อิ๋ง เจีย เจ้อ เก้อ รื่อ ชี
       [จางเลี่ยงอิ๋ง] เทียน ต้า ตี้ ต้า โต้ว ซื่อ เผิง โหย่ว ฉิ่ง ปู๋ ย่ง เค่อ ชี่
       [สี่ว์หรูหยุน-อู่ซือข่าย] ฮว่า อี้ ซือ ฉิง ไต้ เซี่ยว อี้ จื่อ เว่ย เติ่ง ไต้ หนี่
       
       [หยางคุน-ฟั่นเหว่ยฉี] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เซี่ยง ยิน เย่ว์ ก่าน ต้ง หนี่
       [โหยวหงหมิง-โจวเสี่ยวโอว] รั่ง หว่อ เมิน โต้ว เจีย โหยว ชี่ว์ เชา เย่ว์ จื้อ จี่
       [ซาเป่าเลี่ยง-หม่านเหวินจวิน] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [จินไห่ซิน-เหอรุ่นตง] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
           
       [เฟยเอ่อร์-ผางหลง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เว่ย หนี่ ไค เทียน พี่ ตี้
       [อู๋เค่อฉวิน-ฉีฟง] หลิว ต้ง จง เตอ เม่ย ลี่ ชง หม่าน เจอ เจา ชี่
       [วง5566-หูเยี่ยนปิน] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ จ้าย ไท่ หยาง เซี่ย เฟิน เสี่ยง ฮู ซี
       [เจิ้งซีอี๋-เตาหลาง] จ้าย หวง ถู่ ตี้ ซัว ซิน เฉิง จี้
           
       [จี้หมิ่นเจีย-ถูหงกัง-อู๋ถง] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ เซี่ยง ยิน เย่ว์ ก่าน ต้ง หนี่
       [กัวหรง-หลิวเกิงหง-เถิงเก๋อเอ่อร์] รั่ง หว่อ เมิน โต้ว เจีย โหยว ชี่ว์ เชา เย่ว์ จื้อ จี่
       [จินซา-ซูสิ่ง-เหวยเจีย] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [ฟู่ลี่ซัน-หวงเจิ้ง-ฝางจู่หมิง] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
           
       [ร้องรวม] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [ร้องรวม] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
       [ร้องรวม] เป่ย จิง ฮวน อิ๋ง หนี่ โหย่ว เมิ่ง เสี่ยง เสย โต้ว เหลียว ปู้ ฉี่
       [ร้องรวม] โหยว หย่ง ชี่ จิ้ว ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี้
       
       เนื้อเพลงภาษาจีน
       
       【陈天佳】迎接另一个晨曦 带来全新空气
       【刘欢】气息改变情味不变 茶香飘满情谊
       【那英】我家大门常打开 开放怀抱等你
       【孙燕姿】拥抱过就有了默契 你会爱上这里
       【孙悦】不管远近都是客人 请不用客气
       【王力宏】相约好了再一起 我们欢迎你
       
       【韩红】我家种着万年青 开放每段传奇
       【周华健】为传统的土壤播种 为你留下回忆
       【梁咏琪】陌生熟悉都是客人 请不用拘礼
       【羽泉】第几次来没关系 有太多话题
         
       【成龙】北京欢迎你 为你开天辟地
       【任贤齐】流动中的魅力充满着朝气
       【蔡依林】北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
       【孙楠】在黄土地刷新成绩
        
       【周笔畅】我家大门常打开 开怀容纳天地
       【韦唯】岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
       【黄晓明】天大地大都是朋友 请不用客气
       【韩庚】画意诗情带笑意 只为等待你
         
       【汪峰】北京欢迎你 像音乐感动你
       【莫文蔚】让我们都加油去超越自己
       【谭晶】北京欢迎你 有梦想谁都了不起
       【陈奕迅】有勇气就会有奇迹
         
       【阎维文】北京欢迎你 为你开天辟地
       【戴玉强】流动中的魅力充满着朝气
       【王霞 李双松】北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
       【廖昌永】在黄土地刷新成绩
         
       【林依轮】北京欢迎你 像音乐感动你
       【张娜拉】让我们都加油去超越自己
       【林俊杰 阿杜】北京欢迎你 有梦想谁都了不起 有勇气就会有奇迹
       京剧:来了~~北京欢迎你呀~~
       
       【容祖儿】我家大门常打开 开放怀抱等你
       【李宇春】拥抱过就有了默契 你会爱上这里
       【黄大炜】不管远近都是客人 请不用客气
       【陈坤】相约好了在一起 我们欢迎你
         
       【谢霆锋】北京欢迎你 为你开天辟地
       【韩磊】流动中的魅力充满着朝气
       【徐若瑄】北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
       【费翔】在黄土地刷新成绩
         
       【汤灿】我家大门常打开 开怀容纳天地
       【林志玲 张梓琳】岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
       【张靓颖】天大地大都是朋友 请不用客气
       【许茹芸 伍思凯】画意诗情带笑意 只为等待你
         
       【杨坤 范玮琪】北京欢迎你 像音乐感动你
       【游鸿明 腾格尔 黄大炜 满文军 纪敏佳 周晓欧】让我们都加油去超越自己
       【沙宝亮】北京欢迎你 有梦想谁都了不起
       【金海心 何润东】有勇气就会有奇迹
         
       【飞儿 庞龙】北京欢迎你 为你开天辟地
       【吴克群 齐峰】流动中的魅力充满着朝气
       【5566 胡彦斌】北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
       【刀郎】在黄土地刷新成绩
         
       【纪敏佳 屠洪刚 吴彤】北京欢迎你 像音乐感动你
       【郭容 刘耕宏 腾格尔】让我们都加油去超越自己
       【金莎 苏醒 韦嘉】北京欢迎你 有梦想谁都了不起
       【付丽珊 黄征 房祖名】有勇气就会有奇迹
         
       【全体】北京欢迎你 有梦想谁都了不起
       【全体】有勇气就会有奇迹
       【全体】北京欢迎你 有梦想谁都了不起
       【全体】有勇气就会有奇迹

ที่มา Manager Online

Comment

Comment:

Tweet

#12 By wixhai (118.175.227.153) on 2013-10-18 16:44

ชอบมาก ก้อเลยให้คุณครูสอนร้องsad smile

#11 By nichakorn (103.7.57.18|27.55.132.3) on 2012-11-10 07:54

ni hao 
xie xie
henbig smile

#10 By nattanya (103.7.57.18|110.49.241.106) on 2012-07-13 21:45

ขอบคุณครับ จะได้ไปฝึกร้องซักที
เหล่าชือให้มาแต่ตัวฮั่นจื่อ ผมอ่านไม่ออก*- -
เเล้วเหล่าชือก็ไม่สอนด้วย แถมยังต้องสอบอีกเง้อ
แต่ก็ดีนะผมอยากร้องเพลงนี้เป็น ร้องได้ประมาณ
สามบันทัด แล้วก็ทนไม่ไว้ อ่านไม่ออกกกก!!
ตัวพินอินก็ไม่มี แต้งกิ้วเน้ออ(ตอนมาพูดจีน ตอนกลับพูด
อังกฤษ อิอิอิ)

#9 By fe (118.172.245.87) on 2011-08-08 19:41

เพลงนี้เอาไปประกวดเป็นกลุ่มแล้วได้ด้วย

ดีใจมาก big smile

กว่าจะร้องได้ ซ้อม 1 อาทิตย์เต็มๆ

แทบไม่ได้เรียนเลย confused smile cry

#8 By MILK (118.173.157.228) on 2010-12-19 17:54

ชอบมากเลยครับฟังมา 4 ปีละมะเคยเบื่อเลยขอบคุณมากครับ
big smile

#7 By คนรักภาษาจีน (125.27.202.56) on 2010-10-23 09:36

เพลงเพาะมากชอบมากๆ

#6 By วิพาพร (110.164.238.166) on 2010-08-17 18:52

dfyvhsrsrsxfcxrsrsxjfxtongue tongue open-mounthed smile confused smile

#5 By ja (124.120.58.75) on 2009-02-07 21:03

นี่ฮ่าว

เพราะมากคะ

ขอบคุนสำหรับเพลนะคะ

เซี่ยเซะ
จ้ายเจียน


sad smile sad smile

#4 By pam (118.173.3.79) on 2009-01-25 22:13

ดีมากเลย

เอาไปร้องด้วยตอนนี้ร้องได้แร้วด้วย

ขอบคุนมากเลย

ไปก่อนนะ

ไจ้ เจียนsad smile

#3 By แทง (124.120.39.19) on 2009-01-19 21:44

*O* ได้ฟังเสียที

ช่วงนี้งานเยอะๆ ไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอเลย

สู้ๆจ้า cry
เพราะดีนะครับ ช่วงเวิร์สแรกถึงฮุคแรกเจ๋งดี

ถันจิงสวยจริง ๆ

#1 By toey on 2008-08-21 22:24