สังคมและการเมือง

posted on 04 Nov 2008 23:48 by ifew

"ธรรมะสามารถนำมาใช้ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ช่วยให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการปกครองราชอาณาจักรสามารถสร้างความยุติธรรมและ ความเท่าเทียมทางสังคมให้บังเกิดได้ หากท่านทั้งหลายปฏิบัติตามท่านก็จะมีความเข้าใจและเมตตาธรรมมากขึ้น และรับใช้ประชาชนได้ดีขึ้น ท่านจะพบวิถีทางที่นำมาซึ่งสันติภาพและความผาสุกโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลย แม้แต่น้อย ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วิธีประหัตประหาร การทรมาน หรือการจับกุมคุมขัง หรือยึดทรัพย์สินของประชาชน นี่ไม่ใช่ความคิดที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้

เมื่อ ผู้ปกครองมีความเข้าใจและเมตตาธรรมเพียงพอ เขาจะมองเห็นความจริงของความยากจน ความทุกข์โศก และการกดขี่ ทั้งยังสามารถพบวิธีการปฏิรูปการปกครอง เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจน และยุติการใช้กำลังต่อผู้อื่น

สหาย ทั้งหลาย ผู้นำรัฐและผู้ปกครองทั้งหลายจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง จงอย่าใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย เพราะความร่ำรวยมีแต่ก่อกำแพงกั้นระหว่างท่านกับประชาราษฎร์สูงขึ้นทุกที จงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ อุทิศเวลารับใช้ประชาราษฎร์มากกว่ามัวเมาอยู่ในกามารมณ์ ผู้ปกครองย่อมไม่สามารถได้รับความภักดีและความเคารพนับถือจากประชาราษฎร์หาก ตัวท่านเองไม่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หากท่านรักและเคารพประชาราษฎร์ ประชาราษฎร์ย่อมจะรักและเคารพท่านเป็นการตอบแทน

การปกครองโดย คุณธรรมแตกต่างจากการปกครองโดยกฎหมายและข้อบังคับ การปกครองโดยคุณธรรมไม่ต้องใช้อาญา ตามหลักโพธิปักขิยธรรม ความสุขอันแท้จริงย่อมสามารถบรรลุได้โดยวิถีแห่งคุณธรรมเท่านั้น"


สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางตอนจากหนังสือ "คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่" โดย ติช นัท ฮันห์

-------------------------------------------------------------------

มิได้ยกย่องคนฉลาด ประชาราษฎร์ก็จะไม่แก่งแย่งชิงดี
มิได้ให้คุณค่าแก่สิ่งของที่หายาก ประชาราษฎร์ก็จะไม่ลักขโมย
ขจัดตัวตนแห่งความอยาก ดวงใจแห่งประชาราษฎร์ก็จะบริสุทธิ์

ดังนั้นปราชญ์ย่อมปกครองโดยทำให้จิตใจของประชาราษฎร์ ว่าง สะอาด
บำรุงเลี้ยงให้อิ่มหนำ ตัดทอนความทะยานอยาก เสริมสุขภาพแห่งร่างกาย
ความคิดและความปรารถนาของประชาราษฎร์ ก็จะถูกชะล้างให้บริสุทธิ์
คนฉ้อฉลก็มิอาจหาญ เข้ากระทำการทุจริต

ปราชญ์ย่อมปกครอง โดยการไม่ปกครอง
ดังนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกปกครอง
และดำเนินไปอย่างมีระเบียบ

คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง (วิถีแห่งเต๋า) - เหล่าจื๊อ
พจนา จันทรสันติ  แปลและเรียบเรียง

-------------------------------------------------------------------

"..... ในบ้าน เมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครอง บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ....."

พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่เหล่าลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

--------------------------------------------------------------------

"ผู้ว่าฯ ซีอีโอต้องทำงานประสานงานไม่ใช่ประสานงา โดยมากเอะอะอะไรก็ประสานงากัน แล้วก็มีการทุจริต ทำอย่างไรสำหรับให้ปราบทุจริตได้ เรื่องปราบทุจริตเป็นเรื่องของตำรวจ เรื่องของศาล ไม่ใช่ เป็นเรื่องของผู้ว่าฯ ซีอีโอ อย่าให้ข้าราชการชั้นใดๆ หรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาก เพราะว่ามีทุจริต เมื่อทุจริตไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีเงินแล้ว ก็เลยทุจริตไม่ได้ ไม่มีเงิน โกงเขาก็โกงไม่ได้ แต่ถ้าเศรษฐกิจกำลังขึ้น ทุจริตจะขึ้น"

"อีก 1-2 ปี เศรษฐกิจจะดีขึ้น ท่านก็อย่างมาก 10 ปี พวกเราเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัด ก็ต้องอายุแถวๆ 50 ปี มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยกว่า 50 หายาก 10 ปีเมืองไทยน่าจะเจริญแล้ว ทุจริตก็จะเจริญ ฉะนั้นท่านต้องห้าม ห้ามไม่ให้ทุจริตขึ้น แล้วท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง แช่งให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็น ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจจะทำขอ ให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี หรือทุกท่านถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง และสุจริต ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่างมาก เพราะว่าผู้ที่ทำโดยความตั้งใจ เพียงแค่นี้จะให้พรให้อายุยืนเท่าไร ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลยังไม่ให้ต่ออายุ ก็ขอให้อย่างน้อยถึงอายุ 60 ปี ถ้าแข็งแรงไม่มีเจ็บไข้ให้ปลอดภัย และให้สามารถทำงานตามที่ต้องการ"

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จลง ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อค่ำวันที่ 8 ตุลาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบบูรณการเพื่อการพัฒนา หรือ ซีอีโอ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

--------------------------------------------------------------------

"ประชาธิปไตย ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นใหญ่ แล้วมันไม่แน่ ประชาชนบ้าบอก็ได้ ของประชาชนโดยประชาชน ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวแล้วฉิบหายหมด"

- พุทธทาสภิกขุ -